Founders and Management


  • Prashant Khanna

  • Vineet Sabharwal